Monday, May 28, 2007

นิคหิต

นิคหิต หรือ นฤคหิต หรือ หยาดน้ำค้าง (-ํ) มีลักษณะเป็นวงกลมเล็กๆ ใช้ประสมสระ อึ และ อำ
ในการเขียนภาษาบาลีด้วยอักษรไทย เราจะใช้นิคหิตแทนอักษร อํ (อัง) สำหรับเติมเหนือพยัญชนะ


No comments: