Friday, May 25, 2007

ลินุกซ์ซิส

ลินุกซ์ซิส (Linux SIS : Linux Simple Internet Server) เป็นระบบปฏิบัติการที่ ต้นแบบมาจาก ลินุกซ์ ซึ่ง ถูกพัฒนาขึ้นโดย Nectec และกระทรวงICT ซึ่งเป็นโครงการ รหัสเปิด (โอเพนซอร์ส) ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนามันได้
แหล่งข้อมูลอื่น

โครงการลินุกซ์ซิส โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

No comments: