Sunday, July 1, 2007กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดขึ้นโดย รัฐบาล และ ภาคเอกชน โดยตลอดปีมหามงคล พุทธศักราช ๒๕๔๙สารบัญ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน สำนักพระราชวัง เปิดให้ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และ ประชาชน ถวายบังคม สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ปราสาทพระเทพบิดร ภายใน พระบรมมหาราชวัง ลงพระนาม และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๘.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง สำนักพระ! ราชวัง ภายใน พระบรมมหาราชวัง
ห้องอัดภาพ ของ สำนักพระราชวัง ภายใน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เปิดให้ประชาชนทั่วไป จองอัดขยายภาพ จาก พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี จำนวน ๗ ภาพ ในราคาปกติ มีผู้สนใจจำนวนมาก จนต้องเปิดให้อัดขยายได้จนถึงสิ้นปี ๒๕๔๙ และได้จัดซื้อกระดาษอัดภาพเตรียมไว้เป็นจำนวนมากพอกับความต้องการของประชาชน
รัฐบาลได้ถวายการสนับสนุนด้านงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างและตกแต่ง พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร (พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ส่วนต่อเติม) จากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๔๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับรายการตกแต่งพระที่นั่งฯ ในวงเงิน ๕๐๐ ล้านบาท ซึ่งสำนักพระราชวังได้กราบบังคมทูลพระกรุณา ทราบฝ่าละอองธุ�! ��ีพระบาท ในการที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าฯ ถวายการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวแล้ว ซึ่งนับว่าเป็นพระที่นั่งแห่งแรกที่มีการจัดสร้างในรัชกาลปัจจุบัน
รัฐบาลร่วมกับภาคเอกชน จัด งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ สองอาคารนิทรรศการขนาดใหญ่ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เดิมจัดให้มีระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๙ โดยใช้พื้นที่อาคารชาเลนเจอร์และอาคารอิมแพ็ค ทุกฮอลล์ ในก�! ��รจัดงานนิทรรศการพื้นที่รวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร โดยในบริเวณงานจะประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อชื่นชมพระบารมีด้วย เนื่องจากมีประชาชนให้ความสนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก ทางรัฐบาลจึงขยายเวลาออกไปจนถึง วันอาทิตย์ท! ี่ ๑๑ มิถุนายน และจะมีการ� ��ันทึกเป็น หนังสือ วิดีโอซีดี และ ดีวีดี เพื่อจำหน่ายให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าชมงานได้ นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้พิจารณาจัดตั้งนิทรรศการอย่างถาวร ณ อาคารผู้โดยสารต่างประเทศเดิม ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) อีกด้วย
ส่วนหนึ่งของงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีการแสดงชุด มหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหาชนก ที่ อาคารอิมแพคอารีนา เพื่อแสดงให้ผู้สนใจเข้าชมฟรี วันละ ๒ รอบ คือ ๑๔.๐๐ น. และ ๑๙.๐๐ น. ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน โดยเป็นการอัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก มาจัดทำเป็นละครเพลงร่วมสมัย ประกอบด้วยนักแสดงหลายร้อยชีวิต
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนา" ที่จัดขึ้นเพื่อให้พระราชอาคันตุกะได้ทอดพระเนตร ณ หอประชุมกองทัพเรือ หลังจากวันงาน วันจันทร์ที่ ๑๒ มิถุนายน กองทัพเรือ ได้เปิดให้ประชาชนเข้าชม มีผู้สนใจเข้าชมจำนวนมาก
รัฐบาล กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ร่วมกันจัด พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๑๙.๑๙ น. และในวันรุ่งขึ้น (วันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน) ได้จัดขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะ มาทูลเกล้าฯ ถวาย ณ ประตูพระวรุณอยู่เจน ห�! �้า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน โดยมี นายอาสา สารสิน ราชเลขาธิการ ออกรับแทนพระองค์
กระทรวงพาณิชย์ จัดจ้างบริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า ๙ บริษัท ตัดเย็บ เสื้อโปโลสีเหลือง ปัก ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี เป็นกรณีพิเศษ หลังจากมีผู้ต้องการเป็นจำนวนมาก เป็นผลให้หาซื้อยาก และราคาปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาด
รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัด และสถานที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดพระราม ๙ กาญ�! ��นาภิเษก วัดพระมหาธาตุวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดพุทไธศวรรย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดสงขลา วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น ตลอดจนมีการบูรณะโบราณสถานบางแห่ง มัสยิดในศาสนาอิสลาม วัดและคริสตจักรในศาสนาคริสต์ วัดญวน ศาลเจ้า และการสร้างสังวาลย์�! ��พรัตน์ถวาย พระพุทธชินรา� �� วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก แทนสังวาลย์เดิมที่สูญหายไปแล้วอีกด้วย

กิจกรรมภาครัฐ

การแสดงเห่เรือ และ ขบวนเรือพระราชพิธี ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี วันที่ ๑๒ มิถุนายน ประกอบกับการแสดงน้ำพุ ของ บริษัท เจ เอส แอล จำกัด ซึ่งเป็นการเปิดน้ำพุ ความยาว ๑๔๐ เมตร บริเวณ ท่าราชวรดิฐ และ การฉาย ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี บนจอม่านน้ำ เปิดฉายในเวลาค่ำ วันที่ ๑๒ มิถุนายน เวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๒๐ น.

เวลา ๑๗.๐๐ น.- ในพิธีจัดขบวนแห่เรือพระราชพิธี "ขบวนพยุหยาตรา" กทม.ร่วมจัดให้มีมีการปล่อยกระทงสาย ๑๘ ลำ ประกอบด้วยกระทงสาย ๖๐,๐๐๐ ใบ และกระทงนำ ๒ ใบ จุดพลุและดอกไม้ไฟ ๒๐,๐๐๐ ชุด บริเวณท่าราชวรดิฐ สะพานพระราม ๘ และสะพานพระพุทธยอดฟ้า

กระบวนเรือพระราชพิธี และ การแสดงในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา

การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ โดยหน่วยงานหลายหน่วยงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ ร่วมกับ มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค บริษัทห้างร้านต่างๆ ในสถานที่ ๔ แห่ง ในวันที่ ๙-๑๑ และ ๑๗ มิถุนายน ได้แก่

๙ มิถุนายน - สวนน้ำบริเวณสวนเบญจกิติ (ใกล้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) มีการแสดงพลุและดอกไม้ไฟ ประกอบการบรรเลงเพลงของวงออร์เคสตรา การแสดงแสงสีบนม่านน้ำ เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง โดยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
๑๐ มิถุนายน - บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้าถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า โดยการสนับสนุนจาก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
๑๑ มิถุนายน - บริเวณราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง)เป็นพลุที่มีลักษณะพิเศษจากศิลปินดอกไม้ไฟที่ชนะรางวัลจากญี่ปุ่น สนับสนุนโดยบริษัทไซโก้ พลุที่น่าสนใจ เช่น พลุตัวเลข 60 และ ๖๐, รูปหน้ายิ้ม, รูปแมว เป็นต้น
๑๗ มิถุนายน - บริเวณริมทะเลสาบ ภายในเมืองทองธานี กองทัพไทย จัดแสดงเป็นมัลติมีเดีย ประกอบการแสดงพลุ ในงาน "ดวงประทีปแห่งความหวังและความจงรักภักดี" (The Light of Hope and Loyalty) โดยมีการแสดงคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์จาก ๓ เหล่าทัพ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ

การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และไฟประดับ บนถนนราชดำเนิน จำนวน 31 จุด ประกอบด้วย มงคล8, พระบรมฉายาลักษณ์, พระมหาชนก, มหาจักรี, พญานาค, นพรัตน์ และตราสัญลักษณ์ โดยซุ้มเฉลิมพระเกียรติจะติดตั้งตลอดปีมหามงคล 2549นี้ [1],เว็บไซต์การท่องเที่ยว กทม.
กิจกรรม มหรสพสมโภช ชุด"มหานครใต้ร่มพระบารมี" ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ มิถุนายน บริเวณถนนราชดำเนิน ท้องสนามหลวง สวนสาธารณะและ ศูนย์เยาวชน ๑๖ แห่ง ทั่วกรุงเทพฯ จัดโดย กทม. มีรายละเอียดดังนี้

๙-๑๒ มิถุนายน - กิจกรรมบันเทิง มหรสพสมโภช ที่ท้องสนามหลวง สวนสาธารณะ ได้แก่ สวนลุมพินีฯ อุทยานเบญจสิริ สวนสันติชัยปราการ สวนรมณีนาถ สวนรถไฟ สวนจตุจักร สวนสันติภาพ สวนเสรีไทย สวนหนองจอก สวนพระนคร สวนธนบุรีรมย์ สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน สวนทวีวนารมย์ (สนามหลวง ๒) และสวนเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ และ ศูนย์เยาวชน ได้แก่ ศูนย์เยาวชนพระราม ๘ ศูนย์เยาวชนพระราม ๙ มีการแสด�! ��ดนตรีลูกทุ่ง ลูกกรุง สตริง แจ๊ซ คันทรี และ แสงสีเสียง

เวลา ๑๘.๓๐-๒๐.๐๐ น. จำลองถนนราชดำเนินตลอดทั้งสาย เป็นถนน "มหานครแห่งวัฒนธรรมทอง" และ "ถนนดนตรี" (Music Avenue) มีการแสดงนางฟ้า-เทวดา ประกอบดนตรี บริเวณริมถนนราชดำเนิน ตั้งแต่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ การแสดงออเคสตราดนตรีไทย
เวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๔๕ น. ชมการแสดงน้ำพุเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
๙-๑๑ มิถุนายน เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๔๕ น. - มีการแสดงแสง สี เสียง เทคนิคนฤมิตกลางแจ้งยิ่งใหญ่ เรื่อง "มหานครใต้ร่มพระบารมี เฉลิมฉลองทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี" โดยเนรมิตลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และ โลหะปราสาท เป็นฉากงดงาม ด้วยเทคนิคเลเซอร์ พลุพะเนียง ม่านน้ำตก เวทีไฮโดรลิก สูงเกือบ ๑๐ เมตร ใช้นักแสดงถึง ๔๐๐ คน แบ่งการแสดงออกเป็น ๖ องก์ คือ อลังการมหานครจักรี�! �งศ์ สักการะ องค์บูรพกษัตรา พระบรมราชาภิเษกอเนกภิรมย์สมโภชรัตนโกสินทร์ พระปรมินทร์ปิ่นนครา และพระบารมี ๖๐ ปี ครองราชย์ประชาราษฎร์ปลื้มปีตินิรันดร์กาล

กิจกรรมสมโภช โดย กรุงเทพมหานคร

มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ "ราชพฤกษ์ ๒๕๔๙" เป็นงานจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ที่ จังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหนึ่งในโครงการ Thailand Grand Invitation ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เนื่องในวโรกาสมหามงคล ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีนี้ ประภาส ชลศรานนท์ได้ร่วมกับ บมจ.เวิร์คพอยท์ และ เครือซิเมนต์ไทย จัดทำ สารคดีดนตรีเล่าเรื่อง ชื่อ "น้ำคือชีวิต" เป็นการถ่ายทอด พระราชกรณียกิจ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของ "น้ำ" ให้พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ได้เห็น และตระหนักถึง สิ่งที่ทรงทำ เกี่ยวกับ เรื่องของ "น้ำ" มาโดยตลอ�! � เพื่อออกอากาศ ทุกวันอาทิตย์ ตลอดเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549 เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 16.30 น. และทาง เนชั่น แชนแนล ไททีวี ช่อง 1 ทุกวันจันทร์ เวลา 18.30 น.
อัลบั้มดนตรีชุด H.M. Blues เป็นการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ โดยกลุ่มศิลปินของไทย
อัลบั้มดนตรี และคอนเสิร์ต ชุด The Jazz King โดยศิลปินแจ๊สในเครือบริษัทโซนี บีจีเอ็ม ได้แก่ ลาร์รี่ คาร์ลตันและแขกรับเชิญร่วมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ 9 เพลง ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และลาร์รี่ได้แต่งเพลง celebration เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ พระอัฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ ในวโรกาสที่พระองค์ครองราชย์ 60 ปี และเฉลิมพระชนม์ 80 พรรษา คอนเสิร์ต The Jazz King จั�! ��โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2550 ที่ บีอีซี เทโร ฮอลล์ สวนลุมไนท์บาร์ซาร์

1 comment:

Hemaworstje said...

y motha fucking cock sucker stealing my previous url
like my stats, my visitors?