Saturday, July 14, 2007

ไตรจีวร

ส่วนหนึ่งของ
พุทธศาสนา
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพื่อความดับทุกข์ · นิพพาน
ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส
พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์
ไตรจีวร แปลว่า ผ้า ๓ ผืน นับเข้าในบริขาร ๘ ของภิกษุ

ไตรจีวร คือ ผ้า ๓ ผืน ได้แก่

ผ้า ๓ ผืนนี้เรียกว่า ผ้าไตร บ้าง เรียกสั้น ๆ ว่า ไตร บ้าง เช่น
"ยกผ้าไตรมาตั้งหน้าพระหน่อย จะได้ถวายกัน"
"ไตรครองนี้ให้แม่ของนาคมาอุ้มเวียนโบสถ์"

จีวร คือ ผ้าห่ม เรียกว่า อุตราสงค์
สบง คือ ผ้านุ่ง เรียกว่า อันตรวาสก
สังฆาฏิ คือ ผ้าซ้อน (ปัจจุบันใช้พาดบ่า) เรียกว่า สังฆาฏิ ทับศัพท์

No comments: