Monday, October 1, 2007


นินจาฮาโตริ เป็นการ์ตูนญี่ปุ่น สร้างโดย ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ ปี ค.ศ. 1982โดยมีแรงบรรดาลใจจานินจาตระกูล Hattori ซึ่งเป็นตระกูลของนินจาของญี่ปุ่น ได้รับใช้ "โชกุน okukawa"
นินจาฮาโตริ

No comments: