Sunday, September 2, 2007


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล (28 กรกฎาคม 2485 - ) นักวิจัยที่มีผลงานทางด้านชีวเคมีของระบบสืบพันธุ์เพศชาย ชีวเคมีจากพืช เลคติน และมันสำปะหลัง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2514-2518 - อาจารย์โท ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2518-2521 - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2519-2523 - หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2521-2526 - รองศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2526-2531 - ศาสตราจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2531-2544 - ศาสตราจารย์ระดับ 11 ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2522-2524 - ผู้อำนวยการศูนย์ประยุกต์และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2537-2538 - รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน - ประธาน สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองประธาน มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท) หน้าที่การงานในปัจจุบัน

พ.ศ. 2520-2522 - กรรมการ WHO Steering Committee of the Task Force on Method for the Regulation of Male Fertility
พ.ศ. 2525-252 - ประธานสาขาชีวเคมี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ
พ.ศ. 2526 - เลขาธิการจัดการประชุมวิชาการ Third Congress of Federation of Asia Oceanian Biochemists (FAOB)
พ.ศ. 2527-2528 - ประธานจัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 10-11
พ.ศ. 2529-2532 - ประธานคณะกรรมการพิจารณาทุน FAOB
พ.ศ. 2531-2533 - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กพวท)
พ.ศ. 2533-2534 - รองผู้อำนวยการ กพวท
พ.ศ. 2535 - รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
พ.ศ. 2537 - ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียน (ASEAN)
พ.ศ. 2537-2540 - นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2538-2541 - ประธานคณะทำงานด้านเทคโนโลยี มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2539-2540 - กรรมการ Steering Committee of Cassava Biotechnology Networ
พ.ศ. 2539-2548 - อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการปรับปรุงส่วนราชการและการกำหนดตำแหน่ง สำนักงานข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2540-2541 - ผู้อำนวยการ สำนักงานโครงการพิเศษเพื่อการปฏิรูปการฝึกหัดครู พัฒนาครู และบุคลาการทางการศึกษา
พ.ศ. 2540-2542 - เลขาธิการ บัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท)
พ.ศ. 2541-2543 - ประธาน อ.ก.ค. เฉพาะกิจด้านการประกันคุณภาพครู
พ.ศ. 2541-2544 - กรรมการบริหารศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
พ.ศ. 2541-2544 - ผู้อำนวยการหลักสูตร การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน - รองประธาน มูลนิธิบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท)
พ.ศ. 2542-2543 - ที่ปรึกษาคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการสรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2542-2543 - ที่ปรึกษาคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2542-2544 - กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งแปซิฟิค (Pacific Science Association)
พ.ศ. 2542-2544 - คณะทำงานปฏิรูปด้านการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2543-2544 - ที่ปรึกษาในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานหลักสูตรผลิตครู กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2543-2544 - คณะทำงานติดตามและประเมินผลงานวิจัยทางวิชาการโครงการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน - ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการของคณะกรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2543-2544 - ประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (Science Council of Asia)
พ.ศ. 2543-2545 - ที่ปรึกษาในการจัดทำนโยบายและกลยุทธ์ของคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASEAN COST)
พ.ศ. 2544-2547 - ประธานอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย
พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการพิจารณาเรื่องตำแหน่งว่าง และรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขององค์การศึกษาฯ สหประชาชาติ (UNESCO)
พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน - กรรมการคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
พ.ศ. 2546-2548 - ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (สวก) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษ FIBO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ. 2547-2548 - กรรมการโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2548 - ผู้อำนวยการ สำนักงานประสานงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBICO) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ตำแหน่งในสมาคมและองค์กรต่างๆ
มนตรี จุฬาวัฒนฑล
พ.ศ. 2520 - รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทวิจัย
พ.ศ. 2539 - รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
พ.ศ. 2539 - รางวัลทุนนักวิจัยอาวุโส สวทช
พ.ศ. 2540 - รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชน สาขาการศึกษาและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

No comments: