Wednesday, August 22, 2007

ระบบฝังตัว
ระบบฝังตัว หรือ สมองกลฝังตัว (embedded system) คือระบบประมวลผล ที่ใช้ ชิป (chip)หรือไมโครโพรเซสเซอร์ที่ออกมามาเฉพาะ ซึ่งต่างจากระบบประมวลผลโดยใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ก หรือ สถานีงาน ระบบฝังตัวถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในรถยนต์ เครื่องบิน รถไฟ ยานอวกาศ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและสำนักงาน และ โทรศัพท์มือถือ รวมถึงพวกพีดีเอ ตลอดจนของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คำว่าระบบฝังตัวเกิดจาก การที่ระบบนี้เป็นระบบประมวลผลเช่นเดียวกับระบบคอมพิวเตอร์ แต่ว่าระบบนี้จะฝังตัวลงในอุปกรณ์อื่น ๆที่ไม่ใช่เครื่องคอมพิวเตอร์

No comments: