Wednesday, August 1, 2007

เจ.

โจแอนน์ "โจ" โรว์ลิ่ง (Joanne "Jo" Rowling, OBE) หรือที่รู้จักในนามปากกา เจ. เค. โรว์ลิ่ง (เกิด 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2508) ผู้แต่งวรรณกรรมเรื่อง แฮร์รี่ พอตเตอร์


No comments: