Friday, August 10, 2007

สถาบันเกอเธ่
สถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut) หรือ สถาบันวัฒนธรรมไทย-เยอรมัน (German Cultural Institute) เป็นสถาบันด้านวัฒนธรรมของประเทศเยอรมนี มีหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเยอรมนีทั้งด้านวัฒนธรรม สังคม และการเมือง ให้ความรู้ทางด้านการเรียนภาษาเยอรมันในต่างประเทศ และส่งเสริมกิจกรรมด้านวัฒนธรรม มีสาขาอยู่ในเมืองใหญ่ทั่วโลก
สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 มีสำนักงานอยู่ที่ บ้านพระอาทิตย์ เขตพระนคร ปัจจุบันย้ายมาอยู่ที่ ซอยอรรถการประสิทธิ์ ถนนสาธรใต้ เขตสาทร ตั้งแต่ พ.ศ. 2533

1 comment:

Hemaworstje said...

you fucking whore cuntsucker
Asshole fucking thief
thsi was mu url my tag so piss off you robbing bastard shithead.